THÔNG TIN
ẢNH NGẪU NHIÊN
VĂN BẢN MỚI
GÓC HỌC SINH
THĂM DÒ Ý KIẾN
Theo bạn giao diện của website đẹp hay xấu?
THỐNG KÊ TRUY CẬP

Công tác chuyên môn

      PHÒNG GD& ĐT SƠN TRÀ                                   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG TH HAI BÀ TRƯNG                                             Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Số: 69 / KH - HBT                                                         Sơn Trà, ngày 06  tháng  9  năm 2015

                                                                                                

                                                                        KẾ HOẠCH

                                          Tổ chức Hội nghị Viên chức năm học 2015 -2016

 
   

 

 

- Căn cứ công văn 596/PGDĐT ngày 10 tháng 9 năm 2015 về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2015 – 2016 cấp Tiểu học;

- Căn cứ công văn 616/PGD ĐT-TH ngày 16 tháng 9 năm 2015 về việc hướng dẫn tổ chức hội nghị viên chức, hội nghị người lao động năm học 2015 – 2016 cấp Tiểu học;

          Trường Tiểu học Hai Bà Trưng xây dựng kế hoạch tổ chức Hội nghị công chức, viên chức năm học 2015 - 2016 như sau:

 

          I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU

          1. Mục đích

- Thông qua Hội nghị, nhằm đánh giá đúng kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị của Nhà trường năm học 2014 - 2015, tìm ra nguyên nhân của những thành công và hạn chế; đề ra phương hướng, mục tiêu của năm học 2015-2016 và xây dựng các giải pháp thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm học.

          - Nhằm thực hiện tốt quy chế dân chủ trường học đi đôi với kỷ cương, kỷ luật, đảm bảo sự đoàn kết, thống nhất trong toàn cơ quan; góp phần  xây dựng tập thể đoàn kết, thống nhất hành động, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học.

2. Yêu cầu

 - Hội nghị CCVC phải đảm bảo các nguyên tắc, hình thức và trình tự theo đúng quy định của Nhà nước, Tổng LĐLĐ Việt Nam và của công văn công văn số:  616/PGD ĐT-TH ngày 16 tháng 9 năm 2015 về việc hướng dẫn tổ chức hội nghị viên chức, hội nghị người lao động năm học 2015 – 2016 cấp Tiểu học; đảm bảo đúng kế hoạch, tiệt kiệm, hiệu quả và chất lượng, tránh qua loa lấy lệ.

- Hội nghị CCVC phải phát huy được tính dân chủ, nâng cao trách nhiệm của mỗi cá nhân trực tiếp tham gia đóng góp ý kiến vào phương hướng nhiệm vụ phát triển của nhà trường, đặc biệt giải pháp để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm học mới 2015 - 2016.

          II. NỘI DUNG

           Ban giám hiệu, BCH Công đoàn trường thống nhất chủ trương, nội dung hội nghị và chỉ đạo chuẩn bị các công việc sau:

          1. Công tác chuẩn bị

          1.1. Ban hành các văn bản: Tổ Hành chính  

- Báo cáo lịch thời gian tổ chức hội nghị về Phòng Giáo dục và Đào tạo trước ngày tổ chức Hội nghị chính thức ít nhất là 1 tuần.

          - Giấy mời đại biểu .

          - Làm thông báo, hướng dẫn cho tổ chuyên môn CM, tổ HC-QT tiến hành tổ chức Hội nghị công chức, viên chức năm học 2015 - 2016 trước khi tiến hành Hội nghị trù bị và chính thức.

-         Tổng hợp, kiểm tra và định dạng các báo cáo.

-         Chuẩn bị trang trí phong màn, khẩu hiệu cho Hội nghị.

          1.2. Dự kiến Chủ tịch đoàn, Thư ký và chương trình hội nghị: Ban giám hiệu, BCH Công đoàn trường thống nhất:

          - Chủ tịch đoàn gồm 3 thành viên: Đại diện Ban giám hiệu, Chủ tịch Công đoàn trường, đại diện giáo viên.

          - Thư ký gồm 2 thành viên 

          - Chương trình hội nghị.

          1.3. Chuẩn bị các văn bản thông qua hội nghị:

          - Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ năm học của nhà trường và Nghị quyết của hội nghị năm học 2014 -2015; đồng thời báo cáo phương hướng, nhiệm vụ, chỉ tiêu, biện pháp thực hiện của năm học mới 2015 -2016. ( Hiệu trưởng – P. Hiệu trưởng)

- Báo cáo công khai việc thu chi, quản lý và sử dụng ngân sách năm học qua . ( Kế toán – cô Thúy), HT báo cáo

- Báo cáo hoạt động năm học 2014 -2015 của Ban TTND và kế hoạch hoạt động năm học 2015 -2016. ( TBTTND – cô Hòa )

- Báo cáo bổ sung, điều chỉnh về quy chế hoạt động nhà trường. ( BGH)        

- Báo cáo bổ sung, điều chỉnh về quy chế chi tiêu nội bộ, chế độ giáo viên. ( cô Thúy)        

- Báo cáo phát động phong trào thi đua năm học 2015 -2016: ( Ban chấp hành công đoàn và PHT phụ trách thi đua )

- Tổng hợp ý kiến của các tổ chuyên môn, tổ HC-QT( CTCĐ)

          Thời gian hoàn chỉnh các báo cáo nêu trên đến ngày 25/9/2015 và gửi cho các tổ tiến hành đại hội CC-VC để thảo luận, đóng góp ý kiến gửi cho BGH và BCHCĐ chậm nhất đến ngày 15/10/2013.

          - Các biểu mẫu ký kết giao ước, cam kết thực hiện các phong trào thi đua, các cuộc vận động, trong năm học 2015-2016 và đăng ký thi đua của tập thể và cá nhân: ( Ban chấp hành công đoàn. )

          - Các biểu mẫu ghi biên bản Hội nghị:

1.4. Phục vụ Hội nghị

          -    Lễ tân, tiếp khách, dự toán kinh phí...(Tổ Hành chính – Quản trị )

-         Đóng tập tài liệụ, báo cáo tổng kết phương hướng ( Văn thư )

-         Gởi giấy mời đại biểu ( Văn thư )

-         Khẩu hiệu, âm thanh. ( ThầyBảo – Thầy Đế  )

-          Trang trí hội trường:  ( GV nam – Tổ  Hành chính – Quản trị )

          Trên phông: gồm Quốc kỳ, tượng Bác và tiêu đề: 

HỘI NGHỊ VIÊN CHỨC

      NĂM HỌC 2015 - 2016         

2. Tiến hành hội nghị

          2.1. Thời gian, địa điểm ( dự kiến)

          a) Hội nghị Viên chức tổ

-         Thời gian: 7h30’ngày 19 / 9 /2015 (thứ Bảy)

          - Địa điểm: Phòng GV.

          b) Hội nghị trù bị

-         Thời gian: 14h30’ngày 22 / 9 /2013 (thứ Ba)

          - Địa điểm: Phòng HT.

b) Hội nghị chính thức

          - Thời gian: 7h30’ngày 26/ 9/2015 (thứ bảy)

          - Địa điểm: Hội trường  

2.2. Chương trình hội nghị:

          a) Nghi thức:

- Chào cờ, Tuyên bố lý do;

- Giới thiệu đại biểu;

- Giới thiệu Chủ tịch đoàn, thư kí đoàn điều khiển Hội nghị.

b) Nội dung:

-Chủ trì hội nghị thông qua nội dung, chương trình hội nghị;

- Báo cáo kết quả chuẩn bị Hội nghị công chức, viên chức và tổng hợp các ý kiến, kiến nghị của công chức, viên chức để Hiệu trưởng trả lời trước Hội nghị;

- Đọc báo cáo tóm tắt về tình hình thực hiện nhiệm vụ của nhà trường và Nghị quyết của hội nghị năm học trước và phương hướng, nhiệm vụ, chỉ tiêu, biện pháp thực hiện của năm học mới;

- Báo cáo công khai tài chính của Nhà trường năm học qua và phương án thu chi, sử dụng kinh phí ngân sách, quỹ phúc lợi trong hoạt động của nhà trường năm học mới.

- Báo cáo tổng kết và phương hướng hoạt động của Ban TTND năm học 2014 -2015;        

- Thảo luận đóng góp ý kiến với Hội nghị;

- Hiệu trưởng tiếp thu ý kiến đóng góp; giải đáp thắc mắc, kiến nghị của công chức, viên chức;

- Thông qua các văn bản ban hành mới hoặc bổ sung : Quy chế hoạt động nhà trường;

- Phát biểu của lãnh đạo cấp trên về dự hội nghị;

- Đáp từ của Hiệu trưởng;

- Phát động phong trào thi đua trong năm học mới;

- Biểu quyết thông qua Nghị quyết Hội nghị;

- Ký cam kết phối hợp thi đua  giữu Nhà trường và CĐ

- Bế mạc hội nghị.

* Chú ý: Riêng các văn bản điều chỉnh, bổ sung và các quy định mới sẽ thảo luận và thông qua tại Hội nghị Trù bị.

III. NHỮNG NỘI DUNG THỰC HIỆN SAU HỘI NGHỊ:

1. Lập hồ sơ thông tin báo cáo:

1.1. Lập hồ sơ Hội nghị

          - Hoàn chỉnh các văn bản theo sự thống nhất của Hội nghị.

          - Thư ký Hội nghị tập hợp văn bản lập hai bộ hồ sơ;

          - Lưu trữ hồ sơ Hội nghị tại Văn thư một bộ, của Công đoàn trường một bộ.

1.2. Báo cáo về Phòng GDĐT

- Sau Hội nghị, trong vòng 07 ngày gửi hồ sơ về Phòng GDĐT và CĐGD  quận gồm có:

- Báo cáo Tổng kết và phương hướng nhiệm vụ năm học 2015 -2016

- Nghị quyết Hội nghị công chức, viên chức;

- Danh sách và kết quả đăng ký thi đua của chính quyền, của đoàn thể.

2. Tổ chức thực hiện:

-Ban giám hiệu, BCH Công đoàn trường thống nhất chủ trương, nội dung hội nghị, triển khai và phân công thực hiện cụ thể.

- Các cá nhân được phân công có trách nhiệm chuẩn bị và hoàn chỉnh văn bản Hội nghị đảm bảo chất lượng và đúng thời gian.

- Các tổ chuyên môn, HC-QT  tổ chức Hội nghị thảo luận, đóng góp ý kiến (chú ý đóng góp ý kiến về các giải pháp phát triển nhà trường), tổng hợp gửi cho BGH đúng thời gian và đảm bảo chất lượng.

          - Ban tổ chức Hội nghị tiến hành tổ chức thực hiện kế hoạch Hội nghị đã được thống nhất, đồng thời báo cáo kịp thời những vướng mắc lên Hiệu trưởng và BCH công đoàn để chỉ đạo và giải quyết.

          - BCH công đoàn và Hiệu trưởng nhà trường phối hợp chỉ đạo tổ chức các phong trào thi đua nhằm thực hiện Nghị quyết Hội nghị. Thường xuyên tiến hành kiểm tra kết quả thực hiện Nghị quyết, đồng thời điều chỉnh, bổ sung những vấn đề cần thiết cho phù hợp với tình hình thực tế và tinh thần của Nghị quyết Hội nghị.

          Trên đây là kế hoạch Hội nghị Viên chức năm học 2015-2016 của trường TH Hai Bà Trưng, đề nghị các bộ phận liên quan triển khai và thực hiện./.

 

                                                                                                                                   HIỆU TRƯỞNG

Nơi nhận:

- PGD Sơn Trà; ( để b/c)

- BGH, BCHCĐ;( để chỉ đạo)                                                                                  ( Đã kí tên và đóng dấu)

- Các tổ CM, HCQT.( T/ hiện)

- Lưu: VT-HBT.

                                                                                                                                      Lê Thị Em


> Phản hồi

> Tin khác


Copyright © 2012-2023 Bản quyền thuộc về Trường Tiểu học Hai Bà Trưng
Địa chỉ : Trần Hưng Đạo - Sơn Trà - Đà Nẵng
Email : [email protected] - Tel : (02363) 3910 122 - Website : thhaibatrungst.edu.vn

http://whos.amung.us/stats/uq54f0ytzbfz/ http://www.supercounters.com/stats/1127772