THÔNG TIN
ẢNH NGẪU NHIÊN
VĂN BẢN MỚI
GÓC HỌC SINH
THĂM DÒ Ý KIẾN
Theo bạn giao diện của website đẹp hay xấu?
THỐNG KÊ TRUY CẬP

Công tác chuyên môn

        UBND QUẬN SƠN TRÀ                          CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  TRƯỜNG TH HAI BÀ TRƯNG                         Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

             Số:  45    /KH-HBT                             Sơn Trà, ngày 16  tháng 6  năm 2016                                                                                                                                                       

 

KẾ HOẠCH

Tuyển sinh  lớp Một – Năm học 2016-2017  

Thực hiện kế hoạch số 388/KH-PGDĐT của Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Sơn Trà về việc Tuyển sinh lớp 1, lớp 6 năm học 2016-2017 , trường Tiểu học Hai Bà Trưng xây dựng kế hoạch tuyển sinh vào lớp Một năm học 2016-2017 cụ thể như sau:

1. Mục đích:

`        - Tuyên truyền về mục đích và yêu cầu của công tác Phổ cập giáo dục trên địa bàn phường, giữ vững tỉ lệ phổ cập giáo dục Tiểu học và PCGDTH ĐĐT trên địa bàn. Đẩy mạnh sự nghiệp giáo dục địa phương, phong trào khuyến học, tuyên truyền vận động nâng cao trách nhiệm của các cấp các ngành, đoàn thể đối với công tác phổ cập.

          - Thực hiện công tác tuyển sinh theo đúng kế hoạch hướng dẫn của Phòng Giáo dục và Đào tạo, số liệu điều tra theo sổ điều tra năm 2015 và kết quả phổ cập trẻ 5 tuổi trên địa bàn phường.

          - Thực hiện công tác tuyển sinh trẻ sinh năm 2010 vào lớp Một năm học 2016-2017 đạt 100% kế hoạch được giao. 

2. Công tác chỉ đạo:

- Phân công nhiệm vụ các thành viên của  Hội đồng tuyển sinh;

- Tuyên truyền trong phụ huynh thuộc địa bàn quản lý của trường.

- Rà soát số trẻ đã điều tra và số trẻ mới phát sinh để huy động.

- Thực hiện công tác phối hợp với ban ngành ở địa phương, Công an Phường để thực hiện công tác tuyển sinh.

3. Nội dung và biện pháp cụ thể:

          a/ Nội dung:

- Tuyển 140 trẻ sinh năm 2010 thuộc các tổ dân phố theo kết quả công tác điều tra năm 2015 theo sự phân công của UBND phường bao gồm: các tổ, khu vực sau:

-  Khu vực Nại Tú:  Tổ 01, 02( 01 cũ )  tổ 03, 04( 2 cũ )  tổ  05, 06 ( 8 cũ);

- Khu vực Nại Nghĩa:  Tổ 07( 13 cũ ) tổ 08( 14 cũ ) , tổ 09, 10 ( 06 cũ), tổ 11, 12 (  07 cũ ) , tổ 13, 14( 09  cũ) , tổ 15, 16, 17, 18 ( 8M cũ)

- Khu vực Nại Thịnh:  Tổ 25, 26, 27(CCB1) , 28, 29, 30 ( CCB2) , tổ 31, 32 (  16 cũ ) , 33, 34, 35 ( t15 cũ ) , tổ  24, 36 ( 17B cũ ) , tổ 19, tổ 20, tổ 23; tổ 21; tổ 22

- Khu vực Nại Thịnh Đông:  Tổ  37, 38 (  17 cũ ) , tổ  39, 40 ( 19 cũ )  , tổ 41, 42 (20 cũ) , tổ 43,44 ( 21 cũ )

- Khu vực Nại Thịnh Đông 2: Tổ 45, 46 ( 04 cũ CC số 4 ) , tổ 47, 48 ( 03 cũ ) , tổ 49, 50 ( 2Acũ CC số 2 ) , tổ 51, 52 ( 05 cũ CC số 1), tổ 53

 * Tổng cộng:   Gồm 58 tổ theo tổ dân mới chia tách.

          - Huy động toàn bộ CBGVNV tham gia công tác huy động.

          - Cập nhật đầy đủ thông tin của trẻ để biên chế lớp học năm 2016 - 2017 .

          - Phối hợp tuyển sinh và tuyển học sinh Bán trú.

          b/ Biện pháp

          - Tham mưu với UBND Phường về công tác phối hợp giữa tổ dân phố với giáo viên để tạo điều kiện thuận lợi cho việc huy động học sinh ra lớp để đảm bảo đủ số lượng.

          - Căn cứ hồ sơ điều tra năm 2015, nhân viên đối chiếu với hồ sơ quản lý của trường để nhận học sinh đúng tuyến, đúng đối tượng.

          - Căn cứ giấy khai sinh, sổ hộ khẩu để cập nhật tên, tuổi;

- Trường hợp trẻ trong diện tạm trú phải lập danh sách gửi về phòng Giáo dục và Đào tạo trước ngày khai giảng năm học mới.

- Không tuyển học sinh trái tuyến theo quy định.

- Những trẻ có nhu cầu đi học nơi khác phải được xác nhận của công tác viên điều tra, giấy xác nhận của các nhà trường nơi trẻ đến học.

- Đối với trẻ sinh năm 2009 trở về trước nếu chưa ra lớp cần được huy động triệt để song phải có hồ sơ và những nguyên nhân chưa ra lớp những năm học trước.

- Đối với trẻ có nhu cầu bán trú, học chương trinh anh văn tự chọn dành cho lớp Một sẽ đăng kí tự nguyện và đóng góp tiền xây dựng ban đầu và tiền ăn, học phí Anh văn theo thỏa thuận.

          - Kinh phí hỗ trợ thực hiện công tác tuyển sinh sẽ thực hiện theo đúng chỉ đạo của ngành.

          - Thực hiện công tác tổng hợp báo cáo 2 đợt:

          + Đợt 1: 20/6 - 10/7

          + Đợt 2: 10/7- 20 /7.

          - Khi tiến độ hoặc số lượng không đảm bảo nhà trường phân công điều tra viên thuộc các tổ dân phố tham gia công tác huy động triệt để.

          4. Chỉ tiêu phấn đấu:

          - Huy động  140 trẻ sinh năm 2010 ra lớp Một 100%;

          Trên đây là kế hoạch tuyển sinh của nhà trường năm 2016-2017 , trong thời gian thực hiện sẽ điều chỉnh cho phù hợp với thực tế.

Nơi nhận:                                                                                                                 HIỆU TRƯỞNG

- PGD, UBND phường;

- Website trường;                                                                                                 ( Đã kí tên và đóng dấu)

- Lưu : VT.

 

                                                                                                                                    Lê Thị Em

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


> Phản hồi

> Tin khác


Copyright © 2012-2023 Bản quyền thuộc về Trường Tiểu học Hai Bà Trưng
Địa chỉ : Trần Hưng Đạo - Sơn Trà - Đà Nẵng
Email : [email protected] - Tel : (02363) 3910 122 - Website : thhaibatrungst.edu.vn

http://whos.amung.us/stats/uq54f0ytzbfz/ http://www.supercounters.com/stats/1127772