THÔNG TIN
ẢNH NGẪU NHIÊN
VĂN BẢN MỚI
GÓC HỌC SINH
THĂM DÒ Ý KIẾN
Theo bạn giao diện của website đẹp hay xấu?
THỐNG KÊ TRUY CẬP

Công tác chuyên môn

PHÒNG GD - ĐT SƠN TRÀ

TRƯỜNG TH HAI BÀ TRƯNG

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

         Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số:      /QĐ-HBT                                                            Sơn Trà, ngày 19 tháng 9  năm 2013

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc ban hành Chuẩn mực đạo đức của CBGVNV trong nhà trường

 

 

 

 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TIỂU HỌC HAI BÀ TRƯNG

 

Căn cứ Luật phòng, chống tham nhũng ngày 29 tháng 11 năm 2005;

          Căn cứ Pháp lệnh Cán bộ, công chức ngày 26 tháng 02 năm 1998, Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh Cán bộ, công chức ngày 28 tháng 4 năm 2000 và Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh Cán bộ, công chức ngày 29 tháng 4 năm 2003;

          Căn cứ Nghị định số 85/2003/NĐ-CP ngày 18 tháng 7 năm 2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

          Căn cứ Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục;

          Thực hiện Chỉ thị 03 của BCT về việc tiếp tục học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Hồ Chí Minh;

          Căn cứ vào thông tư số 41/2010/TT – BGDĐT ngày 30 tháng 12 năm 2010 của Bộ Giáo Dục và Đào Tạo về việc ban hành Điều lệ trường tiểu học.

QUYẾT ĐỊNH:

          Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Chuẩn mực đạo đức CBGVNV của Trường Tiểu học Hai Bà Trưng năm học 2013 - 2014.

          Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

          Điều 3. Các tổ chức đoàn thể, các tổ chuyên môn và cán bộ giáo viên, nhân viên trong nhà trường chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

  Nơi nhận:                                                                                         HIỆU TRƯỞNG 

- Như điều 3

- Lưu: VT, HBT.

                                                                                             

 

                                                                                                                                                       Lê Thị Em

 


         QUY ĐỊNH CHUẨN MỰC ĐẠO ĐỨC CÁN BỘ,
   ĐẢNG VIÊN, GIÁO VIÊN, NHÂN VIÊN TRƯỜNG TH HAI BÀ TRƯNG

 (Ban hành theo Quyết định số: …… / QĐ – HBT ngày 19 tháng 9 năm 2013 Hiệu trưởng trường Tiểu học Hai Bà Trưng ) 


         Thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, Chỉ thị 03 – CT/ TW ngày 14/5/2011 của BCT về “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” , Trường TH Hai Bà Trưng quy định chuẩn mực đạo đức cán bộ, đảng viên, giáo viên, nhân viên của trường như sau :


1. Chuẩn mực chung :

1.1   Chấp hành đúng đường lối, chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các chủ trương, chính sách của địa phương cũng như của ngành.

1.2   Gương mẫu thực hiện : cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư.

1.3   Sống có lý tưởng vì nước, vì dân, vì học sinh thân yêu, hưởng ứng cuộc vận động “Mỗi thầy cô giáo là tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”, luôn có ý thức trau giồi nghề nghiệp, chuẩn mực đạo đức của người giáo viên.

1.4   Hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao với chất lượng và hiệu quả cao nhất, tích cực thực hiện cuộc vận động “Hai không” do ngành phát động.

1.5   Tích cực xây dựng phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”, xây dựng cơ quan văn minh, an toàn, sạch đẹp.

1.6   Đoàn kết nội bộ, giữ vững kỷ cương, kỷ luật. Trung thực, tự trọng, trong sáng, giản dị, khiêm tốn, nhân ái, luôn giữ vững mối quan hệ mật thiết với nhân dân, hết lòng hết sức phục vụ nhân dân.

2. Chuẩn mực đạo đức lối sống cụ thể :

2.1 Làm tròn trách nhiệm đối với nhà trường :

- Chấp hành nghiêm các quy định của Đảng, của Nhà nước và quy chế của nhà trường.

- Đảm bảo ngày giờ công, không tự ý bỏ tiết, không vào muộn, ra sớm, đảm bảo chất lượng tiết dạy trên lớp, chất lượng và hiệu quả của công việc khác được phân công.

- Thực hành tiết kiệm, tích cực đấu tranh phòng, chống tham nhũng, chống lãng phí, tiêu cực, không vi phạm các tệ nạn xã hội.

- Tích cực tuyên truyền, vận động gia đình và người thân thực hiện tốt luật giao thông, không để tai nạn giao thông xẩy ra do chủ quan.

- Đoàn kết thương yêu giúp đỡ lẫn nhau để cùng tiến bộ. Cộng đồng trách nhiệm để xây dựng nhà trường ngày càng vững mạnh.

- Có thái độ ứng xử với đồng nghiệp, với nhân dân, với học sinh đúng mực. Lắng nghe và biết tiếp thu ý kiến của mọi người để cùng tiến bộ. Giải quyết công việc nhanh chóng, hợp lý, khách quan, không thiên vị, cả nể.

2.2 Trách nhiệm với địa phương :

- Mỗi cán bộ đảng viên phải chấp hành và thực hiện tốt nội quy, quy định của ngành, làm nòng cốt và là tấm gương sáng cho gia đình, cho nhân dân, quần chúng noi theo.
- Mỗi giáo viên, nhân viên phải làm tròn các nghĩa vụ theo quy định, tích cực tham gia đóng góp vì lợi ích của cộng đồng.

- Xây dựng mối quan hệ thân thiết với địa phương, đoàn thể và dân cư nơi cư trú. Giữ vững tình làng, nghĩa xóm theo đúng phong tục, đạo lý của người Việt Nam.

3. Tổ chức thực hiện :

3.1 Các chuẩn mực đạo đức, lối sống nêu trên được thực hiện trong mỗi cán bộ, đảng viên, giáo viên và nhân viên trong nhà trường.

3.2 Căn cứ các chuẩn mực này, mỗi cán bộ xây dựng kế hoạch thực hiện từng năm, cuối học kỳ, cuối năm học tự nhận xét mặt ưu, khuyết điểm và hướng khắc phục.

         Các chuẩn mực này được xem là một tiêu chí quan trọng để xét xếp loại thi đua khen thưởng cuối năm học, trách phạt tùy theo mức độ vi phạm.           TM/BCH CÔNG ĐOÀN

                   Chủ tịch

 

            Nguyễn Thị Xuân Hương            

 

                                                              HIỆU TRƯỞNG

 

 

                                                                 Lê Thị Em

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


> Phản hồi

> Tin khác


Copyright © 2012-2023 Bản quyền thuộc về Trường Tiểu học Hai Bà Trưng
Địa chỉ : Trần Hưng Đạo - Sơn Trà - Đà Nẵng
Email : [email protected] - Tel : (02363) 3910 122 - Website : thhaibatrungst.edu.vn

http://whos.amung.us/stats/uq54f0ytzbfz/ http://www.supercounters.com/stats/1127772