THÔNG TIN
ẢNH NGẪU NHIÊN
VĂN BẢN MỚI
GÓC HỌC SINH
THĂM DÒ Ý KIẾN
Theo bạn giao diện của website đẹp hay xấu?
THỐNG KÊ TRUY CẬP

Thông báo

         UBND QUẬN SƠN TRÀ                                 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  TRƯỜNG TH HAI BÀ TRƯNG                          Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

             Số:  50 /QĐ-HBT                              Sơn Trà, ngày 30  tháng 5  năm 2018                                                                                                                                                                                                                  

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc thành lập Hội đồng Tuyển sinh lớp Một - Năm học 2018-2019

 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TIỂU HỌC HAI BÀ TRƯNG

 

Căn cứ QĐ số 4223/QĐ-UBND ngày 03 tháng 11 năm 2015 của Chủ tịch UBND quận Sơn Trà về việc tổ chức lại trường Tiểu học Hai Bà Trưng; 

Căn cứ Điều lệ trường Tiểu học quy định theo Thông tư số 41/2010/TT BGDĐT ngày 30 tháng 12 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Kế hoạch số 388/KH-PGDĐT ngày 30 tháng 5 năm 2018 của Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Sơn Trà về việc tuyển sinh bậc mầm non, lớp 1 và lớp 6 năm học 2018 – 2019;

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thanh lập Hội đông tuyển sinh lớp 1 năm học 2018-2019 gồm: 

          1. Bà Lê Thị Em                       Hiệu trưởng                               Chủ tịch

          2. Bà Lê Thị Thanh                 P. Hiệu trưởng                Phó CT

          3. Bà Lê Thị Hồng Thân            Tổ trưởng tổ 1                Ủy viên

          4. Ông Phan Đinh Thanh Bảo Văn thư                            Thư kí

          5. Bà Trần Thị Thanh Tâm     Kế toán                          Ủy viên

          6. Bà Triệu Thị Thu Hồng       NVYT – Thủ quỹ                        Ủy viên

          7. Bà Nguyễn Thị Thành Mỹ TBTT                                         Ủy viên

          8.  Mời bà Nguyễn Thị Hoàng Oanh  – CTCĐ tham gia Hội đồng.

            Điều 2. Hội đồng tuyển sinh có trách nhiệm tổ chức tuyển sinh trẻ sinh năm 2012 phường  Nại Hiên Đông  thuộc địa bàn quản lý của trường vào lớp 1 năm học 2018-2019.

          Điều 3. Các cá nhân, bộ phận liên quan căn cứ quyết định thi hành./.

  

 

  Nơi nhận:                                                                                            HIỆU TRƯỞNG 

- Như điều 3;

- Lưu: VT .

 

 

                                                                                   Lê Thị Em

 

 

 

 

 

 

 

          UBND QUẬN SƠN TRÀ                                CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  TRƯỜNG TH HAI BÀ TRƯNG                       Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

                  Số: 51 /KH-HBT                                    Sơn Trà, ngày  30  tháng 5  năm 2018                                                                                                                                                 

 

KẾ HOẠCH

Tuyển sinh  lớp Một – Năm học 2018-2019

 

Thực hiện Kế hoạch số 388/KH-PGDĐT ngày 30 tháng 5 năm 2018 của Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Sơn Trà về việc tuyển sinh bậc mầm non, lớp 1 và lớp 6 năm học 2018 – 2019;

Căn cứ tại buổi làm việc với các thành viên có liên quan ngày 14/06/2018, UBND phường Nại Hiên Đông thống nhất khu vực tuyển sinh năm học 2018 - 2019 cho học sinh lớp 1 (sinh năm 2012) trên địa bàn phường như sau:

 Trường tiểu học Hai Bà Trưng xây dựng kế hoạch tuyển sinh vào lớp Một năm học 2018-2019 cụ thể như sau:

1. Mục đích:

`        - Tuyên truyền về mục đích và yêu cầu của công tác Phổ cập giáo dục trên địa bàn phường, giữ vững tỉ lệ phổ cập giáo dục Tiểu học và PCGDTH ĐĐT trên địa bàn. Đẩy mạnh sự nghiệp giáo dục địa phương, phong trào khuyến học, tuyên truyền vận động nâng cao trách nhiệm của các cấp các ngành, đoàn thể đối với công tác phổ cập.

          - Thực hiện công tác tuyển sinh theo đúng kế hoạch hướng dẫn của Phòng Giáo dục và Đào tạo, số liệu điều tra theo sổ điều tra năm học 2018 – 2019 và kết quả phổ cập trẻ 5 tuổi trên địa bàn phường.

          - Thực hiện công tác tuyển sinh trẻ sinh năm 2011 vào lớp Một năm học 2018-2019 đạt 100% kế hoạch được giao. 

2. Công tác chỉ đạo:

- Phân công nhiệm vụ các thành viên của  Hội đồng tuyển sinh;

- Phân công nhân viên hướng dẫn phụ huynh truy cập vào địa chỉ :http://tuyensinhdanang.com để phụ huynh đăng ký tuyển sinh .

- Tuyên truyền trong phụ huynh thuộc địa bàn quản lý của trường.

- Rà soát số trẻ đã điều tra và số trẻ mới phát sinh để huy động.

- Thực hiện công tác phối hợp với ban ngành ở địa phương, Công an Phường để thực hiện công tác tuyển sinh.

3. Nội dung và biện pháp cụ thể:

          a/ Nội dung:

          Địa bàn Trường Tiểu học Hai Bà Trưng tuyển sinh gồm :

- Khu vực Nại Tú: Tổ 01, tổ 02, tổ 03.  

- Khu vực Nại Nghĩa: Tổ 04, tổ 05, tổ 06, tổ 07, tổ 08, tổ 09.

- Khu vực Nại Thịnh: Tổ 10, tổ 11, tổ 12, tổ 13, tổ 14.

- Khu vực Nại Thịnh Đông: Tổ 17, tổ 18, tổ 19, tổ 20.  

- Khu vực Nại Thịnh Đông 2: Tổ 21, tổ 22, tổ 23, tổ 24, tổ 25.  

- Khu vực Nại Hưng 1B: tổ 15, tổ 16.  

- Khu vực Vũng Thùng 4: Tổ 42, tổ 43, tổ 44, tổ 45, tổ 46, tổ 47, tổ 48, tổ 49, tổ 50; Chung cư Sunhome.  

- Khu vực Vũng Thùng 2: Tổ 51, tổ 52, tổ 53, tổ 54, tổ 55.

- Khu vực Vũng Thùng 3: Tổ 56, tổ 57, tổ 58, tổ 59, tổ 60, tổ 61.  

- Khu vực Vũng Thùng: Tổ 62, tổ 63, tổ 64.

* Tổng cộng: 48 tổ

          - Huy động toàn bộ CBGVNV tham gia công tác huy động.

          - Cập nhật đầy đủ thông tin của trẻ để biên chế lớp học năm 2018-2019.

          - Phối hợp tuyển sinh và tuyển học sinh Bán trú.

          b/ Biện pháp

          - Tham mưu với UBND Phường về công tác phối hợp giữa tổ dân phố với giáo viên để tạo điều kiện thuận lợi cho việc huy động học sinh ra lớp để đảm bảo đủ số lượng.

            - Căn cứ hồ sơ điều tra năm học 2018 - 2019 nhân viên đối chiếu với hồ sơ quản lý của trường để nhận học sinh đúng tuyến, đúng đối tượng.

          - Căn cứ giấy khai sinh, sổ hộ khẩu để cập nhật tên, tuổi;

- Trường hợp trẻ trong diện tạm trú phải lập danh sách gửi về phòng Giáo dục và Đào tạo trước ngày khai giảng năm học mới.

- Không tuyển học sinh trái tuyến theo quy định.

- Những trẻ có nhu cầu đi học nơi khác phải được xác nhận của công tác viên điều tra, giấy xác nhận của các nhà trường nơi trẻ đến học.

- Đối với trẻ sinh năm 2012  trở về trước nếu chưa ra lớp cần được huy động triệt để song phải có hồ sơ và những nguyên nhân chưa ra lớp những năm học trước.

- Đối với trẻ có nhu cầu bán trú, học chương trinh anh văn tự chọn dành cho lớp Một sẽ đăng kí tự nguyện và đóng góp tiền xây dựng ban đầu và tiền ăn, học phí Anh văn theo thỏa thuận.

          - Kinh phí hỗ trợ thực hiện công tác tuyển sinh sẽ thực hiện theo đúng chỉ đạo của ngành.

          - Thực hiện công tác tổng hợp báo cáo 2 đợt:

          + Đợt 1: 1/7 - 15/7

          + Đợt 2: 15/7- 20 /7.

          - Khi tiến độ hoặc số lượng không đảm bảo nhà trường phân công điều tra viên thuộc các tổ dân phố tham gia công tác huy động triệt để.

          4. Chỉ tiêu phấn đấu:

          - Huy động  240  trẻ sinh năm 2012 ra lớp Một 100%;

          Trên đây là kế hoạch tuyển sinh của nhà trường năm 2018-2019, trong thời gian thực hiện sẽ điều chỉnh cho phù hợp với thực tế.

Nơi nhận:                                                                             HIỆU TRƯỞNG

- PGD, UBND phường;

- Lưu : VT.

 

                                                                                             Lê Thị Em

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           UBND QUẬN SƠN TRÀ             CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

  TRƯỜNG TH HAI BÀ TRƯNG                 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 

THÔNG BÁO

Thời gian nhận hồ sơ  lớp Một – Năm học 2018-2019

 

Thời gian nhận hồ sơ vào các buổi sáng : Từ 7 giờ 30 phút đến 10 giờ 30 phút hằng tuần ( thứ 2; 3; 4; 5; 6 ) . Từ ngày 21 tháng 06 năm 2018 đến hết ngày 30 tháng 7 năm 2018 .

Thời gian  nhận hồ sơ

Khu vực tổ được nhận

Thứ 5; 6

( ngày 21,22  tháng 6 năm 2018 )

- Khu vực Nại Tú: Tổ 01, tổ 02, tổ 03.  

Thứ 2; thứ 3 và thứ 4

(ngày 25; 26; 27,  tháng 6  năm 2018)

- Khu vực Nại Nghĩa: Tổ 04, tổ 05, tổ 06, tổ 07, tổ 08, tổ 09.

Thứ 5; 6; và thứ 2 :

(ngày 28, 29, 02 tháng 7 năm 2018)

- Khu vực Nại Thịnh: Tổ 10, tổ 11, tổ 12, tổ 13, tổ 14.

 

Thứ 3;4;5

(ngày 03, 04,05  tháng 7 năm 2018)

- Khu vực Nại Thịnh Đông: Tổ 17, tổ 18, tổ 19, tổ 20.  

 

Thứ 6; 2; và thứ 3 :

(ngày 6, 9, 10 tháng 7 năm 2018)

 - Khu vực Nại Thịnh Đông 2: Tổ 21, tổ 22, tổ 23, tổ 24, tổ 25.  

Thứ 4; 5; 6; 2; 3

(ngày 11, 12, 13,16, 17 tháng 7 năm 2018)

- Khu vực Nại Hưng 1B: tổ 15, tổ 16.  

- Khu vực Vũng Thùng 4: Tổ 42, tổ 43, tổ 44, tổ 45, tổ 46, tổ 47, tổ 48, tổ 49, tổ 50; Chung cư Sunhome.  

 

Thứ 4; 5 ; 6 ; 2; 3

(ngày 18, 19, 20, 23,24,25  tháng 7 năm 2018)

- Khu vực Vũng Thùng 2: Tổ 51, tổ 52, tổ 53, tổ 54, tổ 55.

- Khu vực Vũng Thùng 3: Tổ 56, tổ 57, tổ 58, tổ 59, tổ 60, tổ 61.  

- Khu vực Vũng Thùng: Tổ 62, tổ 63, tổ 64.

Từ 26 đến 30 tháng 7 năm 2018 :

Trường thống kê danh sách và huy động tiếp ra lớp - Xếp lớp

Phụ huynh có thể đăng ký hồ sơ trực tuyến qua địa chỉ :http://tuyensinhdanang.com

Hồ sơ gồm : + PhiÕu ®¨ng ký dù tuyÓn vµo líp 1 ( theo mÉu chung cña Së GD&§T, ®­îc ph¸t hµnh réng r·i)

        + B¶n sao GiÊy khai sinh hîp  lÖ. ( Trẻ 6 tuổi sinh năm 2012 )

        + B¶n sao Hé khÈu hîp lÖ.

                      Kính báo !

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


> Phản hồi

> Tin khác


Copyright © 2012-2023 Bản quyền thuộc về Trường Tiểu học Hai Bà Trưng
Địa chỉ : Trần Hưng Đạo - Sơn Trà - Đà Nẵng
Email : hai[email protected] - Tel : (02363) 3910 122 - Website : thhaibatrungst.edu.vn

http://whos.amung.us/stats/uq54f0ytzbfz/ http://www.supercounters.com/stats/1127772