THÔNG TIN
ẢNH NGẪU NHIÊN
VĂN BẢN MỚI
GÓC HỌC SINH
THĂM DÒ Ý KIẾN
Theo bạn giao diện của website đẹp hay xấu?
THỐNG KÊ TRUY CẬP

Thông báo

 

    PHÒNG GD-ĐT QUẬN SƠN TRÀ           CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  TRƯỜNG TH HAI BÀ TRƯNG                             Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

             Số:  60 /QĐ-HBT                          Sơn Trà, ngày 14 tháng 6  năm 2014                                                                                                                                                        

                                                                         

QUYẾT ĐỊNH

Về việc thành lập Hội đồng Tuyển sinh lớp Một - Năm học 2014-2015

 

 
   

  HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TIỂU HỌC HAI BÀ TRƯNG

 

   Căn cứ quyết định số 19/ QĐ-UB ngày 03 tháng 01 năm 1997 của Giám đốc Sở GD & ĐT thành phố Đà Nẵng về việc thành lập trường Tiểu học Hai Bà Trưng;

Căn cứ Điều lệ trường Tiểu học quy định theo Thông tư số 41/2010/TT BGDĐT ngày 30 tháng 12 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ kế hoạch số 400/KH-PGD ĐT ngày 19/5/2014 về tuyển sinh lớp 1, lớp 6 năm học 2014-2015 của phòng GD&ĐT;

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thanh lập Hội đông tuyển sinh lớp 1 năm học 2014-2015 gồm:

          1. Bà Lê Thị Em                       Hiệu trưởng                   Chủ tịch

          2. Ông Phạm Cần                    P. Hiệu trưởng                Phó CT

          3. Bà Lê Thị Thanh                  Tổ trưởng tổ 1                Ủy viên

          4. Ông Phan Đinh Thanh Bảo    Văn thư                          Thư kí

          5. Bà Trương Thị ngọc Thúy      Kế toán                          Ủy viên

          6. Bà Triệu Thị Thu Hồng          NVYT – Thủ quỹ               Ủy viên

          7. Bà Lê Thị Hòa                      TBTT                             Ủy viên

          8.  Mời bà Nguyễn Thị Xuân Hương  – CTCĐ tham gia Hội đồng.

            Điều 2. Hội đồng tuyển sinh có trách nhiệm tổ chức tuyển sinh trẻ sinh năm 2008 phường Nại Hiên Đông thuộc địa bàn quản lý của trường vào lớp 1 năm học 2014-2015.

          Điều 3. Các cá nhân, bộ phận liên quan căn cứ quyết định thi hành./.

  

 

  Nơi nhận:                                                                            HIỆU TRƯỞNG

- Như điều 3;

- Lưu: VT .                                                                                  Lê Thị Em

 

 

 

 

 

    PHÒNG GD-ĐT QUẬN SƠN TRÀ           CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  TRƯỜNG TH HAI BÀ TRƯNG                           Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

       Số: 61 /KH-HBT       Sơn Trà, ngày 14 tháng 6  năm 2014                                                                                                                                                        

 

KẾ HOẠCH

Tuyển sinh  lớp Một – Năm học 2014-2015

Thực hiện kế hoạch số 400/KH-PGDĐT của Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Sơn Trà về việc Tuyển sinh lớp 1, lớp 6 năm học 2014-2015, trường Tiểu học Hai Bà Trưng xây dựng kế hoạch tuyển sinh vào lớp Một năm học 2014-2015 cụ thể như sau:

1. Mục đích:

`        - Tuyên truyền về mục đích và yêu cầu của công tác Phổ cập giáo dục trên địa bàn phường, giữ vững tỉ lệ phổ cập giáo dục Tiểu học và PCGDTH ĐĐT trên địa bàn. Đẩy mạnh sự nghiệp giáo dục địa phương, phong trào khuyến học, tuyên truyền vận động nâng cao trách nhiệm của các cấp các ngành, đoàn thể đối với công tác phổ cập.

          - Thực hiện công tác tuyển sinh theo đúng kế hoạch hướng dẫn của Phòng Giáo dục và Đào tạo, số liệu điều tra theo sổ điều tra năm 2013 và kết quả phổ cập trẻ 5 tuổi trên địa bàn phường.

          - Thực hiện công tác tuyển sinh trẻ sinh năm 2008 vào lớp Một năm học 2014-2015 đạt 100% kế hoạch được giao. 

2. Công tác chỉ đạo:

- Phân công nhiệm vụ các thành viên của  Hội đồng tuyển sinh;

- Tuyên truyền trong phụ huynh thuộc địa bàn quản lý của trường.

- Rà soát số trẻ đã điều tra và số trẻ mới phát sinh để huy động.

- Thực hiện công tác phối hợp với ban ngành ở địa phương, Công an Phường để thực hiện công tác tuyển sinh.

3. Nội dung và biện pháp cụ thể:

          a/ Nội dung:

          - Tuyển 140 trẻ sinh năm 2008 thuộc các tổ dân phố theo kết quả công tác điều tra năm 2013 theo sự phân công của UBND phường bao gồm: các tổ, khu vực sau  

- Khu vực Nại Tú:  Tổ 01 (01, 02), tổ 02 (03, 04), tổ 08 (05, 06)

- Khu vực Nại Nghĩa:  Tổ 13 (07), tổ 14 (08), tổ 06 (09, 10), tổ 07 (11, 12), tổ 09 (13, 14), tổ 8M (15, 16, 17, 18)

- Khu vực Nại Thịnh:  CC B1 (25, 26, 27), CC B2 (28, 29, 30), tổ 16 (31, 32), tổ 15 (33, 34, 35), tổ 17B ( 24, 36)

- Khu vực Nại Thịnh Đông:  Tổ 17 (37,38), tổ 19 (39, 40), tổ 20 (41, 42), tổ 21 (43,44)

- Khu vực Nại Thịnh Đông 2: Tổ 04 (45, 46), tổ 03 (47, 48), tổ 2A (49, 50), tổ 05 (51, 52), CC B2.1 và B2.2 (53)

- Khu vực Nại Hưng I:  Tổ 25A (54), CC A4 (58, 59, 60)

- Khu vực Nại Hưng III A: Tổ 27 (117)

- Khu vực Nại Hưng II B: Tổ 57 (118, 119), tổ 29 (129), CC Blue House (120A, 120B, 120C, 120D)

* Tổng cộng: 60 tổ  theo tổ dân mới chia tách. 

          - Huy động toàn bộ CBGVNV tham gia công tác huy động.

          - Cập nhật đầy đủ thông tin của trẻ để biên chế lớp học năm 2014-2015.

          - Phối hợp tuyển sinh và tuyển học sinh Bán trú.

          b/ Biện pháp

          - Tham mưu với UBND Phường về công tác phối hợp giữa tổ dân phố với giáo viên để tạo điều kiện thuận lợi cho việc huy động học sinh ra lớp để đảm bảo đủ số lượng.

            - Căn cứ hồ sơ điều tra năm 2013, nhân viên đối chiếu với hồ sơ quản lý của trường để nhận học sinh đúng tuyến, đúng đối tượng.

          - Căn cứ giấy khai sinh, sổ hộ khẩu để cập nhật tên, tuổi;

- Trường hợp trẻ trong diện tạm trú phải lập danh sách gửi về phòng Giáo dục và Đào tạo trước ngày khai giảng năm học mới.

- Không tuyển học sinh trái tuyến theo quy định.

- Những trẻ có nhu cầu đi học nơi khác phải được xác nhận của công tác viên điều tra, giấy xác nhận của các nhà trường nơi trẻ đến học.

- Đối với trẻ sinh năm 2008 trở về trước nếu chưa ra lớp cần được huy động triệt để song phải có hồ sơ và những nguyên nhân chưa ra lớp những năm học trước.

- Đối với trẻ có nhu cầu bán trú, học chương trinh anh văn tự chọn dành cho lớp Một sẽ đăng kí tự nguyện và đóng góp tiền xây dựng ban đầu và tiền ăn, học phí Anh văn theo thỏa thuận.

          - Kinh phí hỗ trợ thực hiện công tác tuyển sinh sẽ thực hiện theo đúng chỉ đạo của ngành.

          - Thực hiện công tác tổng hợp báo cáo 2 đợt:

          + Đợt 1: 2/7 - 30/7

          + Đợt 2: 30/7- 20 /7.

          - Khi tiến độ hoặc số lượng không đảm bảo nhà trường phân công điều tra viên thuộc các tổ dân phố tham gia công tác huy động triệt để.

          4. Chỉ tiêu phấn đấu:

          - Huy động  140 trẻ sinh năm 2008 ra lớp Một 100%;

          Trên đây là kế hoạch tuyển sinh của nhà trường năm 2014-2015, trong thời gian thực hiện sẽ điều chỉnh cho phù hợp với thực tế.

Nơi nhận:                                                          HIỆU TRƯỞNG

- PGD, UBND phường;

- Lưu : VT.                                                           Lê Thị Em

 

                                                                                           


> Phản hồi

> Tin khác


Copyright © 2012 Bản quyền thuộc về Trường Tiểu học Hai Bà Trưng
Địa chỉ : Trần Hưng Đạo - Sơn Trà - Đà Nẵng
Email : [email protected] - Tel : (0511) 3910 122 - Website : thhaibatrungst.edu.vn
Powered (+) Designed
Thế Giới Truyền Thông

http://whos.amung.us/stats/uq54f0ytzbfz/ http://www.supercounters.com/stats/1127772