THÔNG TIN
ẢNH NGẪU NHIÊN
VĂN BẢN MỚI
GÓC HỌC SINH
THĂM DÒ Ý KIẾN
Theo bạn giao diện của website đẹp hay xấu?
THỐNG KÊ TRUY CẬP

Thông báo

         UBND QUẬN SƠN TRÀ                   CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  TRƯỜNG TH HAI BÀ TRƯNG                        Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

             Số:  40 /QĐ-HBT                                Sơn Trà, ngày 30  tháng 5  năm 2017                                                                                                                                                      

                                                                         

QUYẾT ĐỊNH

Về việc thành lập Hội đồng Tuyển sinh lớp Một - Năm học 2017-2018

 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TIỂU HỌC HAI BÀ TRƯNG

 

Căn cứ QĐ số 4223/QĐ-UBND ngày 03 tháng 11 năm 2015 của Chủ tịch UBND quận Sơn Trà về việc tổ chức lại trường Tiểu học Hai Bà Trưng; 

Căn cứ Điều lệ trường Tiểu học quy định theo Thông tư số 41/2010/TT BGDĐT ngày 30 tháng 12 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ kế hoạch số 436/KH-PGD ĐT ngày 16/5/2017 về Kế hoạch tuyển sinh bậc mầm non, lớp 1, lớp 6 năm học 2017-2018 của phòng GD&ĐT quận Sơn Trà ;

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thanh lập Hội đông tuyển sinh lớp 1 năm học 2017-2018 gồm: 

          1. Bà Lê Thị Em                       Hiệu trưởng                              Chủ tịch

          2. Ông Phạm Cần                     P. Hiệu trưởng                Phó CT

          3. Bà Lê Thị Thanh                   Tổ trưởng tổ 1                Ủy viên

          4. Ông Phan Đinh Thanh Bảo      Văn thư                         Thư kí

          5. Bà Trương Thị ngọc Thúy       Kế toán                          Ủy viên

          6. Bà Triệu Thị Thu Hồng          NVYT – Thủ quỹ                Ủy viên

          7. Bà Nguyễn Thị Thành Mỹ       TBTT                              Ủy viên

          8.  Mời bà Nguyễn Thị Hoàng Oanh  – CTCĐ tham gia Hội đồng.

            Điều 2. Hội đồng tuyển sinh có trách nhiệm tổ chức tuyển sinh trẻ sinh năm 2011 phường  Nại Hiên Đông  thuộc địa bàn quản lý của trường vào lớp 1 năm học 2017-2018.

          Điều 3. Các cá nhân, bộ phận liên quan căn cứ quyết định thi hành./.

  

 

  Nơi nhận:                                                                    HIỆU TRƯỞNG 

- Như điều 3;

- Lưu: VT . 

                                                                                         Lê Thị Em

 

 

        UBND QUẬN SƠN TRÀ                       CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

  TRƯỜNG TH HAI BÀ TRƯNG                       Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 

THÔNG BÁO

Thời gian nhận hồ sơ  lớp Một – Năm học 2017-2018

 

Thời gian nhận hồ sơ vào các buổi sáng : Từ 7 giờ 30 phút đến 10 giờ 30 phút hằng tuần ( thứ 2; 3; 4; 5; 6 ) . Từ ngày 26 tháng 06 năm 2017 đến hết ngày 30 tháng 7 năm 2017 .

Thời gian  nhận hồ sơ

Khu vực tổ được nhận

Thứ 2; 3:

( ngày 26, 27  tháng 6 năm 2017 )

- Khu vực Nại Tú: Tổ 01, 02 (01 cũ); tổ 03, 04 (02 cũ); tổ 05, 06 (08 cũ).

Thứ 4; thứ 5 và thứ 6  :

(ngày 28; 29; 30,  tháng 6  năm 2017)

- Khu vực Nại Nghĩa: Tổ 07 (13 cũ); tổ 08 (14 cũ); tổ 09, 10 (06 cũ); tổ 11, 12 (07 cũ); tổ 13, 14 (09 cũ); tổ 15, 16, 17, 18 (8M cũ).

Thứ 2; 3; và thứ 4 :

(ngày 03, 04, 05 tháng 7 năm 2017)

- Khu vực Nại Thịnh: Tổ 25, 26, 27 (CC B1); tổ 28, 29, 30 (CC B2), tổ 31, 32 (16 cũ); tổ 33, 34, 35 (15 cũ); tổ 24, 36 (17B cũ); tổ 19; tổ 20; tổ 23; tổ 21; tổ 22.

Thứ 5;6 :

(ngày 06, 07  tháng 7 năm 2017)

- Khu vực Nại Thịnh Đông: Tổ 37, 38 (17 cũ); tổ 39, 40 (19 cũ); tổ 41, 42 (20 cũ); tổ 43, 44 (21 cũ).

Thứ 2; 3; và thứ 4 :

(ngày 10, 11, 12 tháng 7 năm 2017)

- Khu vực Nại Thịnh Đông 2: Tổ 45, 46 (04 cũ CC số 4); tổ 47, 48 (03 cũ CC số 3); tổ 49, 50 (2A cũ CC số 2); tổ 51, 52 (05 cũ CC số 1); tổ 53.

Thứ 5; 6 ; 2 và thứ 3

(ngày 13, 14, 17, 18  tháng 7 năm 2017)

- Khu vực Nại Hưng 1: Tổ 54 (25A cũ).

- Khu vực Vũng Thùng 2: Tổ 74, 75, 76 (51 cũ); tổ 77, 78, 79 (39 cũ); tổ 80, 81, 82 (38 cũ); tổ 83, 84, 85 (44 cũ); 83A, 83B, 83C (CC 12T3); tổ 84A, 84B (CC 12T4); Chung cư 12T1, 12T2, 12T5 (Chưa có tổ dân phố).

Thứ 4; 5 ; 6 và thứ 2

(ngày 19, 20, 21, 22,24  tháng 7 năm 2017)

- Khu vực Vũng Thùng 3: Tổ 86 (54 cũ); tổ 87, 88 (55 cũ); tổ 89, 90 (52 cũ); tổ 91, 92 (45 cũ); tổ 91A (CC A3).

- Khu vực Vũng Thùng: Tổ 93, 94 (46 cũ); tổ 95, 96 (41 cũ); tổ 97, 98 (41A cũ); tổ 99, 100, 101 (40 cũ).

Từ 19 đến 30 tháng 7 năm 2017 :

Trường thống kê danh sách và huy động tiếp ra lớp - Xếp lớp

Phụ huynh có thể đăng ký hồ sơ trực tuyến qua địa chỉ :http://tuyensinhdanang.com

Hồ sơ gồm :    + Phiếu đăng ký dự tuyển vào lớp 1  (Theo mẫu chung của SGD&ĐT được phát hành rộng rãi )

                    + Bản sao giấy khai sinh hợp lệ ( Trẻ 6 tuổi sinh năm 2011 )

                    + Bản sao hộ khẩu hợp lệ

                      Kính báo !

 

          UBND QUẬN SƠN TRÀ                     CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  TRƯỜNG TH HAI BÀ TRƯNG                      Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

                  Số: 41 /KH-HBT                                   Sơn Trà, ngày  30  tháng 5  năm 2016                                                                                                                                                 

 

KẾ HOẠCH

Tuyển sinh  lớp Một – Năm học 2017-2018

Thực hiện kế hoạch số 436/KH-PGD ĐT ngày 16/5/2017 về Kế hoạch tuyển sinh bậc mầm non, lớp 1, lớp 6 năm học 2017-2018 của phòng GD&ĐT quận Sơn Trà, Trường tiểu học Hai Bà Trưng xây dựng kế hoạch tuyển sinh vào lớp Một năm học 2017-2018 cụ thể như sau:

1. Mục đích:

`        - Tuyên truyền về mục đích và yêu cầu của công tác Phổ cập giáo dục trên địa bàn phường, giữ vững tỉ lệ phổ cập giáo dục Tiểu học và PCGDTH ĐĐT trên địa bàn. Đẩy mạnh sự nghiệp giáo dục địa phương, phong trào khuyến học, tuyên truyền vận động nâng cao trách nhiệm của các cấp các ngành, đoàn thể đối với công tác phổ cập.

          - Thực hiện công tác tuyển sinh theo đúng kế hoạch hướng dẫn của Phòng Giáo dục và Đào tạo, số liệu điều tra theo sổ điều tra năm học 2016 – 2017 và kết quả phổ cập trẻ 5 tuổi trên địa bàn phường.

          - Thực hiện công tác tuyển sinh trẻ sinh năm 2011 vào lớp Một năm học 2017-2018 đạt 100% kế hoạch được giao. 

2. Công tác chỉ đạo:

- Phân công nhiệm vụ các thành viên của  Hội đồng tuyển sinh;

- Phân công nhân viên hướng dẫn phụ huynh truy cập vào địa chỉ :http://tuyensinhdanang.com để phụ huynh đăng ký tuyển sinh .

- Tuyên truyền trong phụ huynh thuộc địa bàn quản lý của trường.

- Rà soát số trẻ đã điều tra và số trẻ mới phát sinh để huy động.

- Thực hiện công tác phối hợp với ban ngành ở địa phương, Công an Phường để thực hiện công tác tuyển sinh.

3. Nội dung và biện pháp cụ thể:

          a/ Nội dung:

          Địa bàn Trường Tiểu học Hai Bà Trưng tuyển sinh gồm :

- Khu vực Nại Tú: Tổ 01, 02 (01 cũ); tổ 03, 04 (02 cũ); tổ 05, 06 (08 cũ).

- Khu vực Nại Nghĩa: Tổ 07 (13 cũ); tổ 08 (14 cũ); tổ 09, 10 (06 cũ); tổ 11, 12 (07 cũ); tổ 13, 14 (09 cũ); tổ 15, 16, 17, 18 (8M cũ).

- Khu vực Nại Thịnh: Tổ 25, 26, 27 (CC B1); tổ 28, 29, 30 (CC B2), tổ 31, 32 (16 cũ); tổ 33, 34, 35 (15 cũ); tổ 24, 36 (17B cũ); tổ 19; tổ

20; tổ 23; tổ 21; tổ 22.

- Khu vực Nại Thịnh Đông: Tổ 37, 38 (17 cũ); tổ 39, 40 (19 cũ); tổ 41, 42 (20 cũ); tổ 43, 44 (21 cũ).

- Khu vực Nại Thịnh Đông 2: Tổ 45, 46 (04 cũ CC số 4); tổ 47, 48 (03 cũ CC số 3); tổ 49, 50 (2A cũ CC số 2); tổ 51, 52 (05 cũ CC số 1); tổ 53.

- Khu vực Nại Hưng 1: Tổ 54 (25A cũ).

- Khu vực Vũng Thùng 2: Tổ 74, 75, 76 (51 cũ); tổ 77, 78, 79 (39 cũ); tổ 80, 81, 82 (38 cũ); tổ 83, 84, 85 (44 cũ); 83A, 83B, 83C (CC 12T3); tổ 84A, 84B (CC 12T4); Chung cư 12T1, 12T2, 12T5 (Chưa có tổ dân phố).

- Khu vực Vũng Thùng 3: Tổ 86 (54 cũ); tổ 87, 88 (55 cũ); tổ 89, 90 (52 cũ); tổ 91, 92 (45 cũ); tổ 91A (CC A3).

- Khu vực Vũng Thùng: Tổ 93, 94 (46 cũ); tổ 95, 96 (41 cũ); tổ 97, 98 (41A cũ); tổ 99, 100, 101 (40 cũ).

* Tổng cộng: 88 tổ

          - Huy động toàn bộ CBGVNV tham gia công tác huy động.

          - Cập nhật đầy đủ thông tin của trẻ để biên chế lớp học năm 2017-2018.

          - Phối hợp tuyển sinh và tuyển học sinh Bán trú.

          b/ Biện pháp

          - Tham mưu với UBND Phường về công tác phối hợp giữa tổ dân phố với giáo viên để tạo điều kiện thuận lợi cho việc huy động học sinh ra lớp để đảm bảo đủ số lượng.

            - Căn cứ hồ sơ điều tra năm học 2016 - 2017, nhân viên đối chiếu với hồ sơ quản lý của trường để nhận học sinh đúng tuyến, đúng đối tượng.

          - Căn cứ giấy khai sinh, sổ hộ khẩu để cập nhật tên, tuổi;

- Trường hợp trẻ trong diện tạm trú phải lập danh sách gửi về phòng Giáo dục và Đào tạo trước ngày khai giảng năm học mới.

- Không tuyển học sinh trái tuyến theo quy định.

- Những trẻ có nhu cầu đi học nơi khác phải được xác nhận của công tác viên điều tra, giấy xác nhận của các nhà trường nơi trẻ đến học.

- Đối với trẻ sinh năm 2011 trở về trước nếu chưa ra lớp cần được huy động triệt để song phải có hồ sơ và những nguyên nhân chưa ra lớp những năm học trước.

- Đối với trẻ có nhu cầu bán trú, học chương trinh anh văn tự chọn dành cho lớp Một sẽ đăng kí tự nguyện và đóng góp tiền xây dựng ban đầu và tiền ăn, học phí Anh văn theo thỏa thuận.

          - Kinh phí hỗ trợ thực hiện công tác tuyển sinh sẽ thực hiện theo đúng chỉ đạo của ngành.

          - Thực hiện công tác tổng hợp báo cáo 2 đợt:

          + Đợt 1: 1/7 - 15/7

          + Đợt 2: 15/7- 20 /7.

          - Khi tiến độ hoặc số lượng không đảm bảo nhà trường phân công điều tra viên thuộc các tổ dân phố tham gia công tác huy động triệt để.

          4. Chỉ tiêu phấn đấu:

          - Huy động  190  trẻ sinh năm 2011 ra lớp Một 100%;

          Trên đây là kế hoạch tuyển sinh của nhà trường năm 2017-2018, trong thời gian thực hiện sẽ điều chỉnh cho phù hợp với thực tế.

Nơi nhận:                                                                        HIỆU TRƯỞNG

- PGD, UBND phường;

- Lưu : VT.

 

                                                                                             Lê Thị Em

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


> Phản hồi

> Tin khác


Copyright © 2012-2023 Bản quyền thuộc về Trường Tiểu học Hai Bà Trưng
Địa chỉ : Trần Hưng Đạo - Sơn Trà - Đà Nẵng
Email : [email protected] - Tel : (02363) 3910 122 - Website : thhaibatrungst.edu.vn

http://whos.amung.us/stats/uq54f0ytzbfz/ http://www.supercounters.com/stats/1127772